Vaaliohjelma 2019 - Säde Tahvanainen

MAHDOLLISUUS KAIKILLE.

Hyvä elämä.  Osaamista.

Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin antamaan mahdollisuuksien tasa –arvo kaikille. Selvitykset kertovat sen heikentyneen merkittävästi. Sukupolvinen periytyvä köyhyys on palannut yhteiskuntaamme ja myös maamme rakentaneet ikäihmiset köyhtyvät. Osaamispohja rapautuu jatkuvien leikkausten seurauksena. Vanhuspalveluissa on jatkuvia ongelmia.

Tähän on saatava muutos On aika palauttaa mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, hyvään ja arvokkaaseen elämään sekä oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. On aika panostaa osaamiseen ja tutkimukseen sekä pelastaa maapallon ja sen ilmasto tulevaisuuden sukupolville.               

Osaamista.

Suomi pärjää osaamisella ja työllä. On aika panostaa koulutukseen ja tutkimukseen, pysäyttää ammatillisen koulutuksen alasajo. On myös satsattava enemmän varhaiseen tukeen, jotta voimme pelastaa lapset ja nuoret syrjäytymiseltä.

Syrjäytyminen on vakavimpia yhteiskunnallisia haasteitamme. Kun nuori pääsee vaurioitumaan, on myöhempinä vuosina yhä vaikeampaa ja kalliimpaa saada positiivisia muutoksia aikaan.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen vaiheeseen on luotava uusi nivel ”kypsyttämö”, jossa voi rauhassa ja yksilöllisesti kasvaa isommaksi koululaiseksi ja hankkia vahvan itsetunnon oppijana ennen vaativampaan opetusvaiheeseen siirtymistä.

Yläkoulun erityisluokanopettajana olen nähnyt miten syviä juovia varhaiset oppimisen, sosiaalisen kasvun ja neuropsykologisten vaikeuksien aiheuttamat ongelmat aiheuttavat. Niin monta olisi voinut auttaa jo varhain.

Monesti paitsi tuen puute myös kolmiportaisen tuen byrokratia aiheuttaa viivettä ja niin suuren työmäärän että testaus ja/tai tarvittava tuki jää alakouluvaiheessa saamatta. Onkin aika  purkaa erityisopetuksen byrokratiaa ja luottaa enemmän koulujen omaan asiantuntijuuteen. Opetusviranomaisia ei tarvita mukaan päätöksentekoon silloin, kun lapsi ja vanhemmat ovat opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa samaa mieltä.

Sosialidemokraatit ovat pitkään esittäneet oppivelvollisuus ulottamista toiselle asteelle. Seuraavalla vaalikaudella on harpattava kohti tätä tavoitetta.  Ilman toisen asteen tutkintoa ei tämän päivän Suomessa pärjää. Velvollisuus auttaa nuoria todella kulkemaan kohti toisen asteen tutkintoa myös velvoittaa oppilaitoksia luomaan sellaiset menetelmät ja tuen, että jokainen pystyy suorittamaan tutkinnon.

Vähemmän kiirettä. Reilu työelämä.

Työn ja perhe –elämän yhteensovittaminen vaikuttaa yhteiskunnassamme lähes ikuisuusongelmalta. Naisten korkea työllisyysaste on positiivinen asia, jota tulee edistää. Perheiden ja työelämän tasa-arvon toteuttamiseksi on viimein toteutettava perhevapaauudistus.

Perheiden arjen kiireen helpottamiseksi on tuettava vapaaehtoisia  etä- ja osa –aikatyömahdollisuuksia mm. verotuksen avulla.

Reiluun työelämään kuuluu reilu palkka ja työmarkkinoilla  tasapuolinen neuvottelu. Kuluneella hallituskaudella toteutettu yksipuolinen sanelupolitiikka johtaa konflikteihin eikä järkeviä ratkaisuja ongelmiin löydetä. Sanelusta on siirryttävä neuvotteluun. Kiky –sopimusta ei tule jatkaa. Uuden työn ja robotisaation muutokset on ennakoitava muuntokoulutuksella ja verotuksella.

Oikeudenmukainen tulonjako. Köyhyys- ja eriarvoisuuskehitys pysäytettävä.

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat yhteiskunnassamme lisääntyneet. Lapsiperheköyhyys ja eläkeläisköyhyys ovat ongelmia, joihin on puututtava. Hallitusohjelmaan on saatava tätä koskeva ohjelma. Myös yksin elävien asema tulisi olla mm. verovähennyksissä tasavertainen.

Eläkkeitä korotettava ja verotusta kevennettävä. Eläkeideksin korjaamisen vaihtoehdot selvitettävä. Vanhuspalveluihin on saatava riittävät ja sitovat hoitajamitoitukset. Sairaskulujen maksukatot tulee yhdistää.

Sosiaali –ja terveyspolitiikalla on tuettava terveyserojen vähentämistä ja edistettävä parempaa palveluiden saatavuutta. Julkinen sote –palvelutuotanto oltava palveluiden selkäranka ja yksityiselle palvelutuotannolle on asetettava selvät pelisäännöt.

Veropolitiikalla on edistettävä oikeudenmukaista tulonjakoa yhteiskunnassa. Pääoma –ja osinkotulojen vapaamatkustajat on saatettava verotuksen piiriin, joka mahdollistaa kohtuullisen tulo -, pääoma –ja osinkoverotuloasteen.

Ilmasto ja ympäristö pelastettava. Hiilivapaa Suomi 2035.

Ilmaston lämpeneminen on meidän jokaisen havaitsema tosiasia. Lämpenemisen pysäyttämiseksi on sitouduttava kansainvälisiin sopimuksiin ja hiilivapaa Suomi 2035 -tavoitteeseen.

Teknologisilla ratkaisuilla vähennettävä energian kulutustarvetta. Joukkoliikenteeseen on panostettava ja liikenteen verotus toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Metsien, ympäristön ja luonnonsuojelu on oltava ympäristöpolitiikan keskiössä. Kaivoslaki on uudistettava ja kaivostuotannolle asetettava vero.

Säde Tahvanainen, kansanedustajaehdokas 2019