Vaaliohjelma 2019 - Säde Tahvanainen

MAHDOLLISUUS KAIKILLE.

Hyvä elämä.  Osaamista.

Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin antamaan mahdollisuuksien tasa –arvo kaikille. Selvitykset kertovat sen heikentyneen merkittävästi. Sukupolvinen periytyvä köyhyys on palannut yhteiskuntaamme ja myös maamme rakentaneet ikäihmiset köyhtyvät. Osaamispohja rapautuu jatkuvien leikkausten seurauksena. Vanhuspalveluissa on jatkuvia ongelmia.

Tähän on saatava muutos On aika palauttaa mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, hyvään ja arvokkaaseen elämään sekä oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. On aika panostaa osaamiseen ja tutkimukseen sekä pelastaa maapallon ja sen ilmasto tulevaisuuden sukupolville.               

Osaamista.

Suomi pärjää osaamisella ja työllä. On aika panostaa koulutukseen ja tutkimukseen, pysäyttää ammatillisen koulutuksen alasajo. On myös satsattava enemmän varhaiseen tukeen, jotta voimme pelastaa lapset ja nuoret syrjäytymiseltä.

Syrjäytyminen on vakavimpia yhteiskunnallisia haasteitamme. Kun nuori pääsee vaurioitumaan, on myöhempinä vuosina yhä vaikeampaa ja kalliimpaa saada positiivisia muutoksia aikaan.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen vaiheeseen on luotava uusi nivel ”kypsyttämö”, jossa voi rauhassa ja yksilöllisesti kasvaa isommaksi koululaiseksi ja hankkia vahvan itsetunnon oppijana ennen vaativampaan opetusvaiheeseen siirtymistä.

Yläkoulun erityisluokanopettajana olen nähnyt miten syviä juovia varhaiset oppimisen, sosiaalisen kasvun ja neuropsykologisten vaikeuksien aiheuttamat ongelmat aiheuttavat. Niin monta olisi voinut auttaa jo varhain.

Monesti paitsi tuen puute myös kolmiportaisen tuen byrokratia aiheuttaa viivettä ja niin suuren työmäärän että testaus ja/tai tarvittava tuki jää alakouluvaiheessa saamatta. Onkin aika  purkaa erityisopetuksen byrokratiaa ja luottaa enemmän koulujen omaan asiantuntijuuteen. Opetusviranomaisia ei tarvita mukaan päätöksentekoon silloin, kun lapsi ja vanhemmat ovat opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa samaa mieltä.

Sosialidemokraatit ovat pitkään esittäneet oppivelvollisuus ulottamista toiselle asteelle. Seuraavalla vaalikaudella on harpattava kohti tätä tavoitetta.  Ilman toisen asteen tutkintoa ei tämän päivän Suomessa pärjää. Velvollisuus auttaa nuoria todella kulkemaan kohti toisen asteen tutkintoa myös velvoittaa oppilaitoksia luomaan sellaiset menetelmät ja tuen, että jokainen pystyy suorittamaan tutkinnon.

Vähemmän kiirettä. Reilu työelämä.

Työn ja perhe –elämän yhteensovittaminen vaikuttaa yhteiskunnassamme lähes ikuisuusongelmalta. Naisten korkea työllisyysaste on positiivinen asia, jota tulee edistää. Perheiden ja työelämän tasa-arvon toteuttamiseksi on viimein toteutettava perhevapaauudistus.

Perheiden arjen kiireen helpottamiseksi on tuettava vapaaehtoisia  etä- ja osa –aikatyömahdollisuuksia mm. verotuksen avulla.

Reiluun työelämään kuuluu reilu palkka ja työmarkkinoilla  tasapuolinen neuvottelu. Kuluneella hallituskaudella toteutettu yksipuolinen sanelupolitiikka johtaa konflikteihin eikä järkeviä ratkaisuja ongelmiin löydetä. Sanelusta on siirryttävä neuvotteluun. Kiky –sopimusta ei tule jatkaa. Uuden työn ja robotisaation muutokset on ennakoitava muuntokoulutuksella ja verotuksella.

Oikeudenmukainen tulonjako. Köyhyys- ja eriarvoisuuskehitys pysäytettävä.

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat yhteiskunnassamme lisääntyneet. Lapsiperheköyhyys ja eläkeläisköyhyys ovat ongelmia, joihin on puututtava. Hallitusohjelmaan on saatava tätä koskeva ohjelma. Myös yksin elävien asema tulisi olla mm. verovähennyksissä tasavertainen.

Eläkkeitä korotettava ja verotusta kevennettävä. Eläkeideksin korjaamisen vaihtoehdot selvitettävä. Vanhuspalveluihin on saatava riittävät ja sitovat hoitajamitoitukset. Sairaskulujen maksukatot tulee yhdistää.

Sosiaali –ja terveyspolitiikalla on tuettava terveyserojen vähentämistä ja edistettävä parempaa palveluiden saatavuutta. Julkinen sote –palvelutuotanto oltava palveluiden selkäranka ja yksityiselle palvelutuotannolle on asetettava selvät pelisäännöt.

Veropolitiikalla on edistettävä oikeudenmukaista tulonjakoa yhteiskunnassa. Pääoma –ja osinkotulojen vapaamatkustajat on saatettava verotuksen piiriin, joka mahdollistaa kohtuullisen tulo -, pääoma –ja osinkoverotuloasteen.

Ilmasto ja ympäristö pelastettava. Hiilivapaa Suomi 2035.

Ilmaston lämpeneminen on meidän jokaisen havaitsema tosiasia. Lämpenemisen pysäyttämiseksi on sitouduttava kansainvälisiin sopimuksiin ja hiilivapaa Suomi 2035 -tavoitteeseen.

Teknologisilla ratkaisuilla vähennettävä energian kulutustarvetta. Joukkoliikenteeseen on panostettava ja liikenteen verotus toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Metsien, ympäristön ja luonnonsuojelu on oltava ympäristöpolitiikan keskiössä. Kaivoslaki on uudistettava ja kaivostuotannolle asetettava vero.

Säde Tahvanainen, kansanedustajaehdokas 2019

Eduskuntavaalit 2019 sisältöarkisto:

Kisa sähköistyy

Vaalien kalkkiviiva häämöttää. On menossa fyysisesti rankin vaihe. Väsyneitä poliitikkokasvoja tulee vastaan puolueeseen katsomatta, tunnen suurta sympatiaa. Maitohappo -olosta huolimatta henkinen ilmapiiri on ollut kampanjatilaisuuksissa erinomaisen hyvä. Toivotaan, että kisan sähköistymisestä huolimatta myös valtakunnallisesti puolueiden kesken säilyvät hyvät pöytätavat.

SDP on Ylen tämän päivän mittauksessa yhä suurin puolue. Perussuomalaiset on noussut lähes viime vaalien lukemiin. Muut ovat kaukana jäljessä. Hallitusneuvotteluista tällä asetelmalla veikataan vaikeita. On aika samanlainen tilanne kuin viimeksi. 

Kokeneena poliitikkona osaan nähdä tässä myös nyt siemenen suomalaisen demokratian isoon muutokseen. Mikäli selkeää voittajaa ei ole ja hallituspohja on hutera tai saamme vähemmistöhallituksen, on politiikka tulevan vaalikauden jatkuvaa neuvottelua, saatamme ajautua hyvin pian uusiin vaaleihinkin. Siksi vaaleissa on äänestäjän hyvä myös pohtia asioita laajemmasta kulmasta.

Niin tärkeä kysymys kuin maahanmuutto on, ovat maamme isot ongelmat ovat muualla. On hyvä muistaa, että ihmisarvoon liittyvät asiat, kuten hoitajamitoitus ja nuorten syrjäytyminen, julkisten palvelujen saatavuus ja markkinamallin torjunta ovat ne keskeiset teemat, jonka taakse tavallinen ihminen alkuvuodesta jaloillaan siirtyi. Niistä on kyse yhä vieläkin.

Annetaan mahdollisuus kaikille! 

Säde Tahvanainen 11.4.2019

Naisia tarvitaan kehiin

Suomi ylpeilee tasa -arvolla. Naisten osuus kansanedustajista on vakiintuneesti ollut noin 40 prosentin tuntumassa. Viime vaaleissa valittiin 83 naista eli 41,5 %.

Sosialidemokraattien ryhmässä naisia on vallankumouksellisen paljon, noin 63 prosenttia (22 naista ja 13 miestä).  Uusimaa on kuitenkin poikkeus. Naisten määrä sosialidemokraattisten edustajien joukossa on alle keskiarvon; kolmasosa, eli kaksi naisedustajaa yhteensä kuudesta. Lähes sama suhde on tosin Uudenmaan kaikkien puolueiden muodostaman 36 edustajan osalta; naisia on 13 edustajaa yhteensä 36 edustajasta,  eli 36 prosenttia. 

Meneillään oleva vaalitulos ennustaa SDP:lle Uudellamaalla 2-3 lisäpaikkaa. Tämä tarkoittaisi siis 8 -9 kansanedustajaa. Ennakkospekulaatioissa miesten ylivalta näyttää lisääntyvän elleivät naisäänestäjät herää.

Maria Guzeninaa pidetään edelleen vahvana, mutta Feldt -Rannan luopuessa naisten asema näyttää heikentyvän, elleivät äänestäjät arvosta myös sukupuolten välistä tasa -arvoa tärkeänä tekijänä kansanedustajia valittaessa. Säde Tahvanainen on ollut nousijaspekuloinneissa korkealla. 

Naisia tarvitaan eduskuntaan. SDP on tasa -arvopuolue. Siksi vaalien metkittävimmässä vaalipiirissä on syytä äänestää merkittävä osuus myös naisia Arkadianmäelle!

Säde Tahvanainen 2.4.2019

Kaksi viikkoa vaaleihin

Eduskuntavaalit ovat 14.4. sunnuntaina. Edessä kuumin kaksi viikkoa. Puoluejohtajien tv -väittelyt, ovensuukyselyt ja kampanjakierrokset. Jännitämme jo nyt vaalien lopputulosta.

Eilen tapasin vaalikentillä miehen, joka oli laskenut, että eduskunnassa vaihtuu ehkä jopa 80 edustajaa. Luopujia on 33, puoluekentän muutos tuo vaihtuvuutta ja sitten se äänestäjien tekemä luonnollinen muutos. Saapa nähdä onko analyysi oikea. Yleensä eduskunnasta vaihtuu kolmasosa. Tällä kertaa muutos voi olla tuota suurempi. 

Uusien edustajien mukaan tulo on demokratian kannalta suotavaa. Toisaalta pitkän linjan parlamentaarisen osaamisen väheneminen myös menetys. Uusi työ vaatii opettelua ja parlamentaaristen toimintatapojen omaksumista.

Mauri Pekkarisen, Eero Heinäluoman, Sirkka -Liisa Anttilan, Seppo Kääriäisen, Riitta Myllerin, Pertti Salolaisen ja  Olavi Ala -Nissilän myötä parlamentaarista hiljaista tietoa poistuu jättimäinen määrä.

Olen toiminut aiemmin eduskunnassa vuosina 1995 -2007 yhteensä 12 vuotta. Eduskuntatyö on tuttua., lainsäätäntötyö samanlaista kuin aiemminkin. Toimintakulttuuri on vuosien saatossa kuitenkin muuttunut.

Hallituksen lainvalmistelusta on tullut tempoilevaa ja liian kiireistä. Vaikka politiikan korostumisen rooli on myös osaltaan hyvä asia, on se valmistelun osalta hyvin riskialtista.

Tarvitaan paluu tutkimuspohjaiseen, analyyttisesti vaihtoehtoja ja niiden seurauksia punnitsevaan lainvalmisteluun. Tarvitaan rohkeutta odottaa sellaisia lakiesityksiä, jotka kestävät aikaa, kunnioittavat kansalaisoikeuksia ja ovat oikeudenmukaisia.

Sellaista päätöksentekoa minut opetettiin vanhempien parlamentaarikkojen johdolla aikanaan kunnioittamaan. Tuodaan parlmentarismin parhaat piirteet nykyaikaan. Tehdään hyviä lakeja!

Säde Tahvanainen 31.3.2019

Mielenterveys kaiken perusta

Lasten ja nuorten syrjäytyminen puhuttaa.  Monesti takana on pitkäaikainen kuormitus, hoitamaton oireilu, joka on kasvanut suuremmaksi ja pysyväksi ongelmaksi lapsen elämässä. Oireilun takana on yleensä perheen tilanne, uupuneet vanhemmat, toimeentulo -ogelmat ja aikuisten mielenterveysongelmat. 

Lastensuojelun määrä on maassamme suorastaan räjähtänyt. Iso syy on kasautuvat ongelmat edellä mainituissa asioissa. Tarvitsemme varhaista puuttumista. Se säästää inhimillisesti ja on myös taloudellisesti järkevää. 

Lasten ja nuorten sekä perheiden terapiaan kannattaa satsata. Välitön puuttuminen odottelun sijaan tuo tehokkaimmat vaikutukset. Siksi kuntoutus- ja terapiapiikin tulisi olla ns. auki. Jos ei ole tarjota hyvin pikaista aikaa, olisi oikeus saada maksusitoumus/palveluseteli eteenpäin. Puolen vuoden odottelu on nuorelle mielelle liikaa, jo kuukausi tuntuu lapsesta ikuisuudelta. Terapia ehkäisee ja antaa toivoa, muun lastensuojelun tarve sijoitukset vähenisivät aivan varmasti.

Mielenterveys on hyvän elämän perusta. Tuetaan perheitä! 

Säde Tahvanainen 24.3.2019

OECD:n pääsihteeri kehottaa panostamaan erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen

Ylen uutisissa tänään Jose Angel Gurria painottaa opetuksen ja koulutuksen merkitystä Suomen taloudelle. Hän kehottaa pitämään kiinni vahvuuksistamme, erityisesti korkeatasoisesta koulutuksesta.

Osaamiseen panostaminen on ollut Suomen menestys ennenkin. Lamasta noustiin tutkimus –ja kehitystyöllä. Lipposen hallitukset panostivat osaamiseen. Sain kansanedustajana olla tuolloin edistämässä tutkimus- ja kehityspolitiikkaa. Suomi nousi myös sodan jälkeen samalla strategialla.

Nyt on uuden nousun vuoro. Osaamiseen on panostettava. On luotava määrätietoinen tutkimusrahoitusohjelma ja panostettava myös perusopetukseen sekä toiseen asteen opintoihin.

Säde Tahvanainen 15.3.2019

Ilmasto pelastuu teoilla

Nuoret kantavat huolta ilmastosta. Perjantaina he marssivat ilmaston puolesta. On hienoa, että myös nykypolvesta nousee maailmanparannushalu. On aika toimia, ryhtyä konkreettisiin tekoihin maapallon pelastamiseksi. Lue  aihetta käsittelevä Uusi Suomi -blogini alla olevan linkin kautta aiheesta.

Ympäristövaliokunnan jäsenenä 1999 -2007 sain perehtyä hyvin konkreettisesti ilmastopoliittisiin kysymyksiin. Lausuimme kymmeniä kertoja nopeiden ja vaikuttavien toimien kiirehtimisen puolesta. Maailman johtavat valtiot, etunenässä Yhdysvallat, kuitenkaan eivät sitoutuneet  riittävän tiukkoihin tavoitteisiin. Sama tilanne on jatkunut jo komattakymmentä vuotta. On pakko ryhtyä konkreettisiin toimiin. Kansanedustajaehdokkaana sitoudun ilmastotavoitteisiin ja eduskunnassa lupaan toimia maapallon pelastamiseksi.

http://sadetahvanainen72.puheenvuoro.uusisuomi.fi/271468-ilmasto-pelastuu-vain-teoilla

Säde Tahvanainen 12.3.2019

Hyvää Naistenpäivää!

Kirjoitin naistenpäivän kunniaksi Uusi Suomi -blogin naisten asemasta päättäjinä. Tasa -arvo on edennyt, mutta tällä vaalikaudella on otettu monessa asiassa takapakkia. Esimerkiksi sukupuolten tasa -arvosta ministerisalkkuja jaettaessa on luovuttu. Naiset häviävät nyt suhdeluvulla 6 -11 miehille ministerin paikat. Uuden hallituksen on otettava päättäväisempi ote tasa -arvokysymyksiin ja nimettävä myös tasa -arvoinen määrä 50/50 nais-ja miesministereitä hallitukseen.  

Säde Tahvanainen 8.3.2019

Markkinaliberalismin satoa

Suomalaiset ovat tottuneet suhteellisen tasa -arvoiseen yhteiskuntaan. Käymme yhdessä koulua, jaamme samat julkiset palvelut, vaalimme tasa -arvoa työpaikalla ja rahoitamme verovaroin ison osan koko järjestelmästä sosiaaliturvasta. Meillä päädytään myös vierekkäin samalle hautausmaalle viimeiseen leposijaan.

Suomessa on perinne keskinäisesti solidaarisuudesta. Ihmiset ovat voineet luottaa, että yhdessä huolehditaan toinen toisistamme. Markkinoiden valtaama maailma yrittää nyt rapauttaa tätä periaatetta. Markkinoiden maailmassa itsekkyys ja kilpailu ovat ensisijaisia; vanhuspalveluista voi lipsua ja kaikesta halutaan tehdä businessta. 

Istuva hallitus on halunnut ulottaa markkinoiden liberalisoinnin kaikkialle. Viimeisimpänä esimerkkinä siitä taksiuudistus, jolla luvattiin tarjonnan saatavuuden lisääntymistä, hintojen laskua ja parempaa palvelua. Me asiakkaat havaitsimme välittömästi uudistuksen jälkeen, että uudistus oli täysi katastrofi. Ihmiset eivät tiedä miten hinnoittelu muodostuu, kuinka se vaihtelee ja mitä matkan pitäisi lopulta maksaa. Lisäksi aikavevoituksella on siirretty yrittäjän riski asiakkaalle. Maaseutualueiden taksin saatavuus on romahtanut. Suoraan sanoen ei tee enää mieli käyttää taksia kuin äärimmäisessä pakkotilanteessa.

Onko liberalisoinnin tie yhä tulevaisuuden tie Suomessa? Markkinat kyllä ottavat osansa. Niitä on kyettävä säätelemään. Kaikki säätely ei ole pahasta, vaan suojaa sekä kuluttajaa että rehellistä yrittäjää. "Sääntö -Suomi" -retoriikasta on palattava ihmisten suojeluun ja järjen käyttöön. Hyvinvointivaltiossa jaetaan riskejä yhdessä, ei jätetä vain heikkojen kannettavaksi.

Säde Tahvanainen 6.3.2019

Raidehankkeita kuin lohikäärmeen päitä

Vantaan valtuusto päätti maanantaina 4.3.  kokouksensa puoli kaksitoista. Kansanvaltaa maistettiin taas pitkän kaavan mukaan. Kunnallisen äänioikeuden 100 -vuotista taivalta juhlistettiin kokouksen aluksi ja sen päälle käytiin räväkkää keskustelua lähes kaikista listalla olevista aiheista. Kaikkien suurin päätös oli kuitenkin Suomi Rata -hankeyhtiön pääomistuvaltuus. Käytännössä Vantaa päätti osallistua tunnin juna Tampereelle -hankkeen suunnitteluun.

Ratahanke aiheutti epäilyjä raideinvestointikokonaisuuden hallinnasta ja myös omistuspohjasta. Yhtiön perustamista on kiirehditty vaalien alla ja se kyllä sai myös omat kulmakarvani nousemaan. Ei ole oikein reilua tuoda näin kiireellä hankkeita päätettäväksi, varsinkin kun Berner ei ole kunnostautunut poliittista luottamusta saavuttaneena uudistajana. 

Koska nyt valtuustolle annettu informaatio perustuu pelkästään suunnittelutyön edistämiseen, päätti myös sosialidemokraattinen ryhmä puoltaa suunnitteluyhtiössä mukana oloa. Osakassopimus tulee kuitenkin hyvin tarkkaan syynätä läpi ennen kaupunginhallituksen osakkeiden hyväksymispäätöstä. 

Radat ovat kansallisomaisuutta, kuten myös tiestömmekin. Niiden omistajuus on säilytettävä valtiolla. Eduskunnalla on oltava päätöksenteko -ja ohjausvalta keskeisissä liikennehankkeissa ja rahoituspäätöksissä. Siten keinotekoiset rakennelmat, joilla luodaan liikenneverkoista pelkkä rahastusautomaatti sijoittajille, eivät ole perusteltuja. Luonnollisia monopoleja, joita liikenneverkot ovat, ei pidä antaa pois yhteiskunnan omistuksesta. Näillä reunaehdoilla voidaan rataverkkoa suunnitella.

Edunvalvonta vaalien jäljeen on veristä, sillä kaikille lohikäärmeen päille ei millään riitä rahoitusta. 

 Säde Tahvanainen 5.3.2019

Uusyhteisöllisyyttä tarvitaan

Tänään laskiaissunnuntaina suuntaan perhetapahtumaan Kivistöön. Oma poikani on jo ohittanut pulkkamäki -iän, 15 -vuotiasta en sinne saa. Siskon lasten kanssa sentään vielä pääsen pulkkamäkitunnelmiin talven mittaan. Tänään meidät on kutsuttu vierailemaan tapahtumaan kampanjatyön merkeissä.

Vaalien alla kaikki ehdokkaat haluavat profiloitua lapsiystävällisinä ja perheiden aisoista kiinnostuneina. Se on luonnollista, sillä lähes jokainen meistä on kasvanut jonkinlaisessa perheessä, meillä on lapsia, lapsenlapsia tai nautimme muuten vaan lapsista. Riskinä on "lupausähky", joka vieraannuttaa äänestäjää kaueammas.

Lapsiperheet pohtivat näin vaalien alla aivan varmasti oman arjen asioita. Sitä, mikä muuttuu vaaleissa milläkin lupauksella. Kaikkein eniten perheet kuitenkin kaipaavat yhteisön kannattelevaa voimaa, tukiverkostoja ja yhteisöjä. Synnyttäneet äidit mammaverkostoja, isät huokaisua arjesta paahteesta vaikkapa salibandy -höntsä -äijien kanssa..

Kun oma poikani oli pieni ja pyöritin erottuamme yksin arkea, kaikkein eniten juuri pihayhteisö ja kaikenlaiset verkostot toivat voimaa. Lapsilla oli kavereita, vanhemmilla höpinäseuraa. Tärkeää ne olivat erityisesti siksi, että omat vanhempani ovat olleet aina 450 km:n päässä Joensuussa. Arjen kiireessä isovanhemmat eivät ole pystyneet sen vuoksi paljoa auttamaan. Lomat on kuitenkin vietetty tiiviisti siellä ja yhteys on vahva. 

Kun ihmiset muuttavat, verkostot voivat jäädä kauemmas ja uusien rakentaminen vie aikaa. On hienoa, että on erilaisia kokoavia perheverkostoja ja ihmiset kokoontuvat toisiaan tukeakseen eri elämäntilanteissa. Uusyhteisöllisyyttä tarvitaan!

Säde Tahvanainen | 3.3.2019

Vanhuspalveluiden sitova hoitajamitoitus todella tarpeen

Asiantuntija Marja Vaarama nimesi hoitajamitoitusta koskevan keskustelun 30 vuoden sodaksi. Ikuisuusongelma näyttää nyt ainakin ennen vaaleja saapuneen rauhaisaan satamaan. Peruspalveluministeri käynnistää lainvalmistelun sitovan hoitajamitoituksen aikaansaamiseksi. Tämä on hieno asia. Nyt on vain varmistettava ettei lupauksista vaalien jälkeen livetä!

Vaarama on oikeassa. Niin pitkään kuin minäkin muistan, on vanhusten hoitajamitoituksen riittävyydestä keskusteltu. Jo 2000 –luvun alussa nuorena kansanedustajana sain paljon palautetta käsiparien riittämättömyydestä. Niitä lisättiin ja paikallisesti omissa kunnissamme vaikutimme asiaan. Sitovaan hoitajamitoitukseen velvoittavaa lakia ei suostuttu säätämään. Uusi matsi aiheessa käytiin 2011 vaalien jälkeen sosialidemokraattien vaaliohjelmatavoitteen seurauksena. Kokoomus kaatoi yrityksen, kuten puolue on myös nyt harannut kaikin voimin vastaan. Olo tuntui turhauttavalta.

Nykyisessä kotikunnassani Vantaalla on käyty keskustelua erityisesti vanhusten kotihoidon käsiparien riittävyydestä. Sen johdosta asia nostettiin sosialidemokraattien vaaliohjelmaan viime kuntavaaleissa ja lisäsimme kuluvan vuoden budjettiin kysynnän kasvua enemmän käsipareja laadun parantamiseksi. Koska emme edelleenkään tiedä todellista tilanne tarpeeksi hyvin, sovimme myös budjettineuvotteluissa ryhmämme aloitteesta lausuman kotipalveluiden laadun selvittämisestä vuonna 2019. Nyt kun Esperi –kohu osoitti räikeät väärinkäytökset alalla, päätimme pyytää selvitystä myös laitosasumisen ja palveluasumisen osalta.

Eduskunnassa säädetään raamit palveluille. Niiden on oltava selkeät ja väärinkäytökset estäviä. Sitova hoitajamitoitus on siihen paras työväline. Kuntatasolla voimme varmistaa palveluiden laadun käytännössä ja valita parhaat tuotantotavat. Julkiset palvelut on syytä pitää ydinselkärankana, yksityiset täydentäjinä. Kaikkien tulee olla yhtä laadukkaita ja käyttäjille myös reiluja kustannuksiltaan. Vanhukset eivät voi olla huutolaisia tai halpaa kauppatavaraa!

Säde Tahvanainen | 6.2.2019